Mitä FinFamin palve...
 
Notifications
Clear all

Mitä FinFamin palvelut ovat ja miten ne eroavat julkisen sektorin palveluista?

2 Posts
1 Users
0 Reactions
847 Views
Mirri
(@mirri)
Noble Member
Joined: 2 vuotta ago
Posts: 2213
Topic starter  

FinFami Uusimaa on palvellut mielenterveysomaisia ja -perheitä jo neljän vuosikymmenen ajan. Tavoitteena on estää omaisten uupumista ja tukea heidän jaksamistaan hankalassa elämäntilanteessa sekä ennaltaehkäistä tilanteen kriisiytymistä koko perhe huomioiden. Julkisen sektorin kärsiessä resurssipulasta ja pitkistä hoitojonoista, FinFamin toimintaan pääsee nopeasti mukaan ilman jonotusta tai vaatimusta erillisestä diagnoosista. Julkisen sektorin pyrkiessä hoitamaan olemassa olevia sairauksia, FinFamin toiminnassa keskitytään, että sairastuneiden määrä ei kasvaisi.

Tuoreessa hallitusohjelmassa (2023) korostetaan ennaltaehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen palveluita korjaavien palveluiden sijaan. Syynä ovat kasvavat sosiaali- ja terveysmenot, joiden nouseva käyrä on saatava kääntymään ja samalla turvattava väestön tasavertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut asuinpaikasta riippumatta.

FinFami – mielenterveysomaisten keskusliiton tutkimusten mukaan Suomessa on noin puoli miljoonaa mielenterveysomaista, joista noin puolet on vaarassa sairastua itse. Kun perheen jäsen tai läheinen sairastuu psyykkisesti, vaikuttaa se koko lähipiirin hyvinvointiin. Läheisen sairastuminen on voimakas kokemus, joka aiheuttaa monenlaisia tunteita. Sairastuminen on hänen lähipiirilleen aina kriisi.

Koska kaikki sairastuneet eivät saa tarvitsemaansa tukea, hoitovastuu kaatuu usein läheisten niskoille. Omaiset jäävät liian usein selviytymään omin voimin tilanteessa, jota varten he eivät ole osanneet varautua. Vaarana on, että omaiset uupuvat ja sairastuvat itse.

Valitettavan harva tietää, että mielenterveysläheisille ja -perheille on olemassa tukea. Ikävä kyllä edes kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset eivät tunnista omaisia kohderyhmänä saatikka osaa ohjata heitä FinFamin puoleen. Kyse on isosta joukosta ihmisiä, jotka hyötyisivät yhdistyksen vertaistukeen ja keskusteluapuun pohjautuvasta palvelusta. Yhteiskunnalla ei ole yksinkertaisesti varaa menettää suurta joukkoa ihmisiä, semminkin jos heidän syrjäytymisensä ja uupuminen on estettävissä.

FinFamin toimintaan pääsee mukaan heti – ei jonoja tai diagnooseja

Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kärsiessä resurssipulasta, FinFamin palveluiden piiriin pääsee nopeasti. Asiakkaalle tarjotaan usein aikaa tuen ja neuvonnan työntekijän kanssa jo seuraavana päivänä tai vähintään muutaman päivän sisällä. FinFami Uusimaan palvelut ovat avoimia kaikille: pelkkä huoli läheisestä riittää. Lähetettä ei vaadita, sillä toiminta on suunniteltu niin, että hädässä oleva asiakas tai perhe saa apua pikaisesti.

Kansalaisjärjestöjen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu tietynlainen ketteryys: asiakkaan tarvitsema tuki voidaan suunnitella ja toteuttaa hänelle sopivalla tavalla. Ajan tuen ja neuvonnan työntekijälle voi varata kasvotusten, puhelimitse tai verkossa. Työntekijä voi soittaa asiakkaalle hänen aikataulunsa mukaan. Moni omainen, joka on kokenut julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsyn vaikeaksi, on ollut positiivisesti yllättynyt FinFamin toimintaan pääsyn helppoudesta. Toiminta ei ole raskasta ja hidasta, vaan vaivatonta ja nopeaa. Se on juuri sellaista, mitä hädän keskellä oleva omainen tarvitsee – keskusteluapua saa heti. Kun omainen kokee tulleensa kohdatuksi, vältytään usein tilanteen kriisiytymiseltä.

Mitä FinFami tarjoaa omaisille?

FinFamin toiminnassa korostuu kiireettömyys, avoin kohtaaminen sekä omaisten ja perheen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Yhdistyksen tarjoama tuki ei ole hoidollista, vaan siinä tuodaan uudenlaisia näkökulmia, vinkkejä ja keinoja arjessa selviytymiseen. Keskustelussa tuetaan omaista löytämään itse keinoja tilanteesta selviytymiseen.

Yhdistys tarjoaa omaisille tietoa psyykkisistä sairauksista ja niistä toipumisesta. Yhdistys rohkaisee omaisia yhteiseen keskusteluun sekä etsimään yhdessä ratkaisukeinoja ja voimavaroja, jotta heidän ja muiden perheenjäsenten huoli ja stressi vähenisivät ja ymmärrys toisiaan kohtaan kasvaisi. Kun perheen sisäinen vuorovaikutus paranee, lisää se kaikkien hyvinvointia. Huomioimalla koko perhe voidaan myös ehkäistä ongelmien ylisukupolvisuutta – ennaltaehkäisyä parhaimmillaan.

Moni omainen on kokenut voimaannuttavana osallistumisen erilaisiin vertaistukiryhmiin tai kursseille, joissa hän on päässyt työstämään hankalaa elämäntilannetta. FinFamin toiminta on usein kohdennettu omaissuhteen mukaan – sisaruksille, senioreille, vanhemmille, puolisoille ja aikuisille lapsiomaisille. Ryhmissä käsiteltävät aiheet ja niiden sisältö vaihtelevat riippuen tuen tarpeesta ja ryhmän luonteesta. Ryhmiä ohjaavat ammattilaiset ja vertaistukijat yksin tai pareina. Kursseilla on aina mukana useampi työntekijä ja ohjelma on suunniteltu tarkkaan FinFamin vuosien varrella kertyneen menetelmäosaamisen myötä.

Joissakin tilanteissa akuutti tieto sairaudesta on tärkein väline tilanteen ymmärtämisessä. Toisinaan sekin on tuonut helpotusta, että joku on kuunnellut ja ollut läsnä kiireettömästi. Myöhemmin voi nousta tarve pysähtyä miettimään omia voimavaroja ja jaksamista uudessa elämäntilanteessa. Ryhmissä ja kursseilla opetellaan tunnistamaan tunteita, löytämään rajoja ja käytännön keinoja suhtautua läheisen sairastumiseen.

FinFami Uusimaa omaisten ja perheiden edunvalvojana

Asiakastyön ohella FinFami Uusimaa toimii alueen mielenterveysläheisten ja -perheiden edunvalvojana. Yhdistys nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun mm. mielenterveyspalveluiden saatavuuteen ja omaisten oikeudelliseen asemaan liittyviä kysymyksiä.

Yhdistys toimii alueellisissa vaikuttamis-, strategia- ja teemaverkostoissa, joissa nostetaan esiin mielenterveysomaisten ja -perheiden tilannetta ja vaikutetaan siihen, että perhetyötä tehtäisiin aktiivisesti Uudenmaan alueella. FinFami nostaa esiin omaisten ja perheiden haavoittuvan aseman ja perustelee, miksi heidän tunnistamisensa ja tukemisensa on tärkeää. Yhdistyksen työntekijät ja kokemusasiantuntijat esittelevät toimintaa psykiatrisissa sairaaloissa, oppilaitoksille, seurakunnille ja tekevät vierailuja mm. teemamessuille ja järjestötapahtumiin.

Osana vaikuttamistoimintaa on myös yhteistyö muiden järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyön kanssa. Vaikka sosiaali- ja terveysuudistuksessa on tarkoitus lisätä järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä, niiden roolia ei ole soteuudistuksessa tarkkaan määritelty: järjestöt täydentävät julkisen sektorin palveluita, mutta järjestöyhteistyö on itsehallinnollisten hyvinvointialueiden omissa käsissä. FinFami Uusimaa tekee aktiivisesti vaikuttamistyötä, jotta sen palvelut ja omaisten asema tunnistettaisiin laajemmin ja perustelee, miksi sen palvelut täydentävät sekä hyödyttävät hyvinvointialueen olemassa olevia palveluita.

Yhteenveto

Yhdistyksillä on ollut vuosikymmenien ajan merkittävä rooli julkisen sektorin yhteistyökumppaneina. Järjestöjen osaaminen ja vahvuus perustuvat kiireettömään matalan kynnyksen toimintaan, joka on avointa kaikille kiinnostuneille. Toimintaan on helppo tulla mukaan. FinFami Uusimaan toiminta perustuu ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Toiminnassa tuetaan mielenterveysomaisten jaksamista ja luodaan keinoja heidän selviytymisekseen kuormittavassa elämäntilanteessa. Parhaimmassa tapauksessa tuki on ollut riittävää ja omainen löytää keinoja selviytyä vaikeassa tilanteessa. Silloin yhdistys on onnistunut tehtävässään ja pahin kriisi on vältetty.

On koko yhteiskunnan etu, että mielenterveysomaiset löytävät FinFamin ainutlaatuiset palvelut. Ne eroavat julkisen hoitosektorin palveluista täydentäen niitä ja korostaen ennaltaehkäisyä – myös ylisukupolvisesti. Kun tulevaisuuden päätöksenteossa korostuu varhainen puuttuminen, FinFamin toiminnan merkitys on kiistaton. Sen kohderyhmä on yksinkertaisesti liian suuri, että sen voi jättää sivuuttamatta. Julkisen sektorin palvelut hoitavat jo olemassa olevia tilanteita, kun FinFami tekee työtä sen eteen, että ongelmat eivät räjähtäisi käsiin. Mitä useampi mielenterveysomainen ei jää yksin, sitä pienemmällä todennäköisyydellä he jaksavat omaisen roolin, eivätkä omalta kohdaltaan kuormita jo entuudestaan resurssipulasta kärsivää julkista hoitosektoria.

Tätä artikkelia varten haastateltiin FinFami Uusimaa ry:n omais- ja perhetyöntekijöitä Eija Kylliäistä ja Catarina Forsströmiä, jotka antoivat arvokasta tietoa omais- perhe- ja lapsiperhetyön sisällöstä, toiminnasta ja tavoitteista.

https://www.finfamiuusimaa.fi/ajankohtaista/mita-finfamin-palvelut-ovat-ja-miten-ne-eroavat-julkisen-sektorin-palveluista/

Poistin toiseen kirjoittajaan kohdistuneen allekirjoitukseni, koska se oli aivan hirveä.


   
Quote
Mirri
(@mirri)
Noble Member
Joined: 2 vuotta ago
Posts: 2213
Topic starter  

Edellisen viestin sisältö koskee kaikkia FinFami-järjestön yhdistyksiä. Pienissä yhdistyksissä toki palveluja on vähemmän, mutta toisaalta suuremmat yhdistykset tarjoavat apua ja tukea mt-omaisille ja -perheille valtakunnallisesti esim. netin välityksellä.

Poistin toiseen kirjoittajaan kohdistuneen allekirjoitukseni, koska se oli aivan hirveä.


   
ReplyQuote
Share: